Nesting Stork
Nesting Stork

Location: Birdland

Nesting Stork

Location: Birdland